34th International Symposium on Free Radicals

Home > Local Organizers

Local Organizers

Organizers:

Yasuhiro Ohshima
Toshinori Suzuki
Koichi Tsukiyama

Organizing staff members:

Shunsuke Adachi
Takuya Horio
Kenta Mizuse
Junichi Nishitani
Takahiro Oyama
Stephan Thürmer

Local advisory committee:

Mitsunori Araki
Masaru Fukushima
Kensuke Harada
Takashi Imajo
Haruki Ishikawa
Hideto Kanamori
Shunji Kasahara
Kaori Kobayashi
Hiroshi Kohguchi
Yoshihiro Sumiyoshi