Members

Staff Members

 

Name Account
Professor Kazuyoshi YOSHIMURA kyhv (A)
Associate Professor Hiroaki UEDA weda (A)
Assistant Professor Chishiro MICHIOKA michioka (A)

Students

Name Account
Doctor Course Haruka MORISHITA morishita (A)
Masato GOTO goto (A)
Yuya HARAGUCHI chiyuya (A)
Arisa SHIMADA a.shimada (A)
Master Course Hiroaki SANTO santo (A)
Hayato KATSUMA h.katsuma (A)
Sho SHINOHARA s.shinohara (A)
Yasuaki TANIOKU y.tanioku (A)
Tatsuki INAMORI inamori (A)
Hibiki KANAGAWA kanagawa (A)
Shinji YAMADA yamada.s (A)
B4 Tatsuya IINO iino (B)
Hikaru SHAKUDO shakudo (B)
Ryu SHIRAKAMI shirakami (B)
Masahito HIKIJI hikiji (B)
Joichi MURAKAWA murakawa (B)

If next to the account name marked with (A), please add " @kuchem.kyoto-u.ac.jp " to account name.
If next to the account name marked with (B), please add " @kinso.kuchem.kyoto-u.ac.jp " to account name.
For example : hoge@kuchem.kyoto-u.ac.jp hoge@kinso.kuchem.kyoto-u.ac.jp