Home >> Publication DBgo to Japanese page

Publication Database

search by keywords

Registrant index

Research Field (A01)
"Detection of fluctuation
Masahide Terazima, Yuko Okamoto, Koichi Kato, Kunihiko Ishii, Yasushi Imamoto, Masaru Kawakami, Akio Kitao, Ryo Kitahara, Kazumasa Sakurai, Hirofumi Sato, Hiroshi Sekiguchi, Shoji Takada, Satoshi Takahashi, Chiaki Nishimura, Kumiko Hayashi, Yasuhisa Yamamura
Research Field (A02)
"Regulation of fluctuation"
Mikio Kataoka, Takahiro Hohsaka, Munehito Arai, Shin-ichi Tate, Kazuki Terauchi, Mineyuki Mizuguchi, Junpei Yuasa
Research Field (A03)
"Fluctuation toward function"
Ryuichi Ueoka, Kunihiro Kuwajima, Fumio Hirata, Tomoyasu Aizawa, Ryota Iino, Tomonao Inobe, Masanori Osawa, Yumiko Ohhashi, Seiji Okada, Motoshi Suzuki, Koh Takeuchi, Takehisa Dewa, Kiichiro Totani, Minoru Nakano, Hiroshi Noguchi, Daizo Hamada, Shigehiko Hayashi, Shun Hirota, Yoko Matsumoto, Fumihiro Motojima
Collaborators Koichiro Ishimori, Toru Ide, Miki Imanishi, Koichi Iwata, Shigetoshi Oiki, Emiko Okamura, Yutaka Kuroda, Reiko Kuroda, Kenji Sasahara, Masashi Sonoyama, Ryugo Tero, Tetsuro Majima, Taku Matshushita, Yohko F. Yano, Naoki Yamamoto
previous members Yuji Goto, Akinori Kidera, Tadashi Kamiyama, Kenji Sugase, Mariko Yamaguchi, Kentaro Suzuki, Yoshiaki Yano, Yoshiteru Yonetani, Norio Yoshida
author AND type

show all the available data

sort by registration date @sort by published year